Facebook Pixel

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του BestPharmacy.gr

 

Ισχύει από 25 Μαΐου 2018 *

 

Σχετικά με την παρούσα Πολιτική

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών δεδομένων σας με το BestPharmacy.gr που ανήκει στο "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." (εφεξής η "Εταιρία"). Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας και του BestPharmacy.gr και οι όροι που διέπουν την χρήση των υπηρεσιών αυτών ορίζονται στην σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης.

To BestPharmacy.gr και η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσης (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε συμφωνία με τους παραπάνω κανονισμούς και τη νομοθεσία, η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης/χρήστης ή/και πελάτης (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες του BestPharmacy.gr και της Εταιρείας.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 • Να διασφαλιστεί ότι είναι κατανοητό ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το BestPharmacy.gr, τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιεί καθώς και ποιοί έχουν πρόσβαση σε αυτά.
 • Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες/επισκέπτες του BestPharmacy.gr.
 • Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/πελατών του BestPharmacy.gr σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.
 • Να εξηγήσει πώς προστατεύεται το ιδιωτικό απόρρητο και η ασφάλεια των επισκεπτών/πελατών του BestPharmacy.gr.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή ερωτήσεις σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με το BestPharmacy.gr και την Εταιρεία, είτε μέσω email στο [email protected] ή στο [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του BestPharmacy.gr.

Εναλλακτικά, αν ο Πελάτης, Χρήστης ή Επισκέπτης δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του BestPharmacy.gr και της Εταιρείας και να μην επισκεφθεί τους ιστότοπούς της. Η αποδοχή και τήρηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι υποχρεωτική για την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του BestPharmacy.gr και της Εταιρείας.


Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

 

Όπως εξηγείται αναλυτικότερα παρακάτω, το BestPharmacy.gr δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει εξουσιοδότηση από αυτούς (συναίνεση) ή όταν καλή τη πίστει πιστεύει ότι η πρόσβαση, χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων απαιτείται εύλογα για (α) την παροχή των υπηρεσιών ή/και την εκπλήρωση των συμβάσεων ή αιτημάτων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, (β) τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή απαιτήσεις Δημοσίων Αρχών ή Δικαστηρίων, (γ) την εφαρμογή των ισχυόντων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανής παραβίασης των όρων αυτών, (δ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας ή τεχνικών προβλημάτων, (ε) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Εταιρείας, των χρηστών ή του κοινού όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Αναλυτικότερα η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων από το BestPharmacy.gr γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 

1. Προσωπικά δεδομένα καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη: διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, τίτλος, διευθύνσεις κατοικίας / χρέωσης και προαιρετικά ημερομηνία γεννήσης, ΑΦΜ και στοιχεία εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρική τιμολόγηση).
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ή από παρόχους πληρωμών (Τράπεζες, Paypal), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή της αποστολή προϊόντων) ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (π.χ. έκδοση παραστατικών πώλησης).2. Προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τηλέφωνα σταθερά ή κινητά ή/και στοιχεία επικοινωνίας μέσω κονωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Messenger, Viber κλπ.).
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα επικοινωνίας παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ή από παρόχους πληρωμών (Τράπεζες, Paypal), ή από Μεταφορικές Εταιρείες (DHL, ELTA Courier, TNT, ACS, κλπ.), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Πελάτη με σκοπό την πώληση και παράδοση προϊόντων της Εταιρείας, την παροχή συμβουλών και προτάσεων αγοράς και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μαζί του ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.3. Προσωπικά δεδομένα σύμβασης παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών: περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας (όπως παραπάνω), διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης ανά παραγγελία, τρόπους πληρωμής, ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία παραγγελίας ή/και επικοινωνίας, μηνύματα και ενημερώσεις από/προς τον Πελάτη σχετικά με την παραγγελία ή την υπηρεσία, περιγραφή προϊόντων ή υπηρεσίιών, ποσότητες, τιμολόγηση και μεταβολές σε κάθε παραγγελία, και ιστορικό προηγούμενων υπηρεσιών / παραγγελιών.
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα εισάγονται οικειοθελώς από τον Πελάτη κατά την καταχώρηση παραγγελίας στον ιστότοπο του BestPharmacy.gr ή μέσω επικοινωνίας του Πελάτη (τηλεφωνικής, email, μέσω μηνύματος κλπ.) με το προσωπικό ή τους συνεργάτες της Εταιρείας.
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, των παραγγελιών και των συμβάσεων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν ή/και την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων. Το ιστορικό παραγγελιών συλλέγεται για να παρέχεται στον Πελάτη η εύκολη επαναπαραγγελία προϊόντων, καθώς και για να γνωρίζει η Εταιρεία αν και πότε μπορεί να γίνει παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών προς τον Πελάτη (π.χ. παροχή επιβράβευσης προς συχνούς Πελάτες ή αυτούς που αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα που μπορεί να βρίσκονται σε προσφορά, κλπ.).4. Προσωπικά δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών: περιλαμβάνουν επιπλέον των δεδομένων ταυτοπροσωπίας, επικοινωνίας και σύμβασης πωλήσεων ή υπηρεσιών (όπως παραπάνω) τα δεδομένα που παρέχει ο πάροχος πληρωμών (π.χ. Τράπεζα ή Paypal) προς το BestPharmacy.gr, τα οποία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί. Ενδεικτικά στην πληρωμή με πιστωτική κάρτα παρέχεται ένα μέρος του αριθμού της κάρτας (όχι ολόκληρος), ημερομηνία λήξης, διεύθυνση email, ημερομηνία, ώρα, και την διεύθυνση IP από την οποία έγινε η πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων. Από το Paypal παρέχεται το email του λογαριασμού που έγινε η πληρωμή, ονοματεπώνυμο και διευθυνση του κατόχου λογαριασμού. Για τις Αντικαταβολές με μετρητά, παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας με τον Πελάτη και αν/πότε ολοκληρώθηκε η πληρωμή.
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών συλλέγονται και παρέχονται κατ’ εντολήν του Πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως Τράπεζες (π.χ. Alpha Bank, Piraeus Bank και Εθνική Τράπεζα που εκκαθαρίζουν πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες και βεβαιώνουν καταθέσεις ή εμβάσματα σε λογαριασμούς της Εταιρείας), αλλά επίσης και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. Paypal) που εκκαθαρίζουν και βεβαιώνουν πληρωμες προς την Εταιρεία. Για πληρωμές με αντικαταβολή τα δεδομένα παρέχονται από την υπευθυνη Μεταφορική Εταιρεία (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS κλπ.).
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για την πιστοποίηση και τον ελέγχο των πληρωμών καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ.). Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.5. Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της Εταιρείας

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα και πληροφορίες που ανταλλάσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του BestPharmacy.gr, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο περιεχόμενο τους. Μπορεί να συλλέγεται το περιεχόμενο των οποιονδήποτε καταχωρήσεων, μηνυμάτων ή επικοινωνίας, τις πηγές, τους αποδέκτες και την ημερομηνία / ώρα υποβολής τους, που έχουν σταλεί μέσω email, ηλεκτρονικού μηνύματος, ή έχουν καταχωρηθεί μέσω των ιστότοπων της Εταιρείας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, σχολίων, μηνημάτων δώρου, αξιολογήσεων κλπ.), ή έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή έχουν γίνει σε τρίτους ιστότοπους ή εφαρμογές ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και μπορεί να αφορούν:
 • Πληροφορίες σχετικές με την ταυτοποίηση του Πελάτη ή του παραλήπτη για την διεκπεραίωση αιτήματός του.
 • Πληροφορίες για θέματα υγείας ή ομορφιάς του Πελάτη ή τους παραλήπτες ή χρήστες των προϊόντων, ή να αφορούν αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικά με παραγγελία ή προϊόντα, ή την παράδοση/παραλαβή της παραγγελίας
 • Πληροφορίες για διάφορα αιτήματα, συμβουλές, σχόλια, αξιολογήσεις, προτάσεις, παράπονα, υποδείξεις, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες χρήσης προϊόντων, αποστολής ή λήψης κλπ.) που αφορούν τις υπηρεσίες, προϊόντα, συναλλαγές, προωθητικές ενέργειες ή/και το προσωπικό της Εταιρείας.
 • Σχόλια, αξιολογήσεις, προτάσεις ή γενικά πληροφορίες σχετικές με τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Δεδομένα και φωτογραφίες ή άλλα μέσα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων ή/και την κατάσταση κατά την αποστολή και παράδοσή τους (π.χ. για τον εντοπισμό ελλατωματικών προϊόντων ή τυχόν ζημιών που μπορεί να έγιναν κατά τη μεταφορά).
 • Δεδομένα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον Πελάτη, οι οποίες μπορούν να καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.
  • Οι παραπάνω πληροφορίες ή δεδομένα μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή ή αρχείο (π.χ. κείμενα, εικόνες, βίντεο, ήχοι, εκτελέσιμα / συμπιεσμένα αρχεία, κλπ.).
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη κατά την καταχώρηση ή διεκπεραίωση παραγγελίας στον ιστότοπο του BestPharmacy.gr ή μέσω επικοινωνίας του Πελάτη (τηλεφωνικής, email, μέσω μηνύματος κλπ.) με το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τις συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS) που είναι υπεύθυνες για την παράδοση των παραγγελιών. Επίσης κάποια δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους μπορεί να συλλέγονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Τέλος κάποια δεδομένα παρέχονται από τον Πελάτη μέσω τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. E-satisfaction, αξιολογήσεις Skroutz, Bestprice.gr, Google Maps-MyBusiness κλπ.).
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του Πελάτη, την εκπλήρωση και τη βελτίωση των υπηρεσιών του BestPharmacy.gr καθώς και για την επιβεβαίωση της καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη με σκοπό την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών προς τον Πελάτη (π.χ. παροχή επιβράβευσης). Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της Εταιρείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.) ή άλλων παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που αφορούν την Εταιρεία.6, Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την προσπέλαση ή τη χρήση των ιστότοπων του BestPharmacy.gr

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα που αφορούν την προσπέλαση ή τη χρήση των ιστότοπων του BestPharmacy.gr και μπορεί να περιλαμβάνουν για κάθε προσπέλαση ή χρήση: τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τον τύπο σύνδεσης δικτύου (π.χ. Wi-Fi, 3G) και τον πάροχο ή την ηλεκτρονική διαδρομή από το διακομιστή, στοιχεία που δηλώνει το πρόγραμμα πλοήγησης και ο υπολογιστής χρήστη/επισκέπτη (όπως π.χ. το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά συσκευής, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser), λειτουργικό σύστημα συσκευής, γλώσσες που δέχεται ο browser, ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως), καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies / session ID).
Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας, τα οποία όμως μόνα τους ή συνδυαστικά με ενέργειες του Πελάτη ή/και με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη.
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα που αφορούν την προσπέλαση ή τη χρήση του ιστότοπου του BestPharmacy.gr συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) της Εταιρείας, ή τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί το προσωπικό και οι συνεργάτες του BestPharmacy.gr, ή/και από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Επισκέπτης / Πελάτης, ή από τους παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο (π.χ. Google, Cloudflare, Facebook), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των μηχανών αναζήτησης.
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα προσπέλασης και χρήσης είναι απαραίτητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της Εταιρείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης, διαρροής δεδομένων, κ.ο.κ.), ή άλλων παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που αφορούν την Εταιρεία. Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή και την βελτίωση των ιστότοπων και των υπηρεσιών του, την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας ή τεχνικών προβλημάτων και πιθανώς για την προσαρμογή της εκπτωτικής πολιτικής, των διαδικασιών πωλήσεων, των διαφημιστικών μηνυμάτων ή/και των προωθητικών ενεργειών του BestPharmacy.gr.7. Προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη από τις Μεταφορικές εταιρείες και μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοπροσωπίας ή πληροφορίες ή έγγραφα από / προς Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας.
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα παρέχονται από τον Πελάτη κατά την επικοινωνία του (τηλεφωνικής, email, μέσω μηνύματος κλπ.) με το προσωπικό της Εταιρείας, από Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας, καθώς και από τις συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS) που είναι υπεύθυνες για την παράδοση των παραγγελιών.
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, των παραγγελιών και των συμβάσεων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν ή/και την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.8. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με προωθητικές ενέργειες προς τον Πελάτη

 

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε; Δεδομένα σχετικά με προωθητικές ενέργειες προς τον Πελάτη: αυτά είναι δεδομένα επικοινωνίας (διευθύνσεις email, τηλέφωνα ή και ταχυδρομικές διευθύνσεις), τα οποία μπορεί να συνδυαστούν με υπάρχοντα δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιστορικού πωλήσεων του Πελάτη.
Οι Επισκέπτες / Πελάτες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του BestPharmacy.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για προϊόντα και προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Εάν ο Πελατης δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του δεν γίνεται ή διακόπτεται η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους.
Από πού τα συλλέγουμε; Τα δεδομένα αυτά παρέχονται παρέχονται από τον Πελάτη (με τη συγκατάθεσή του) ή από κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχουν διαφημιστικό προφίλ του Πελάτη. Τα συνδυαστικά δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιστορικού πωλήσεων του Πελάτη παρέχονται από τις πηγές που αναφέρονται παραπάνω.
Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται; Τα δεδομένα για προωθητικές ενέργειες συλλέγονται με τη συγκατάθεσή του Πελάτη και χρησιμοποιούνται: (1)για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, ή/και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών, μέσω προσφορών, μηνυμάτων και ενημερωτικών ενεργειών προς τον Πελάτη. (2)σε συνδυασμό με τα δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιστορικού πωλήσεων για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προσφορών που αφορούν συγκεκριμένα τον Πελάτη.
Εφόσον ο Πελάτης δεν παρέχει ή άρει (οποτεδήποτε) τη συγκατάθεσή του διακόπτεται και η επικοινωνία μαζί του για προωθητικούς λόγους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των σχετικών συνδέσμων στα ενημερωτικά μηνύματα ή αν επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του BestPharmacy.gr, όπου μπορεί να δηλώσει τη σχετική επιθυμία του.

 


Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται;

 

  • Το προσωπικό και οι εταίροι του BestPharmacy.gr έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω. Επίσης το προσωπικό και οι εταίροι της εταιρείας "Σταυρωτή Λιοδάκη - Μιχαήλ Φλουρής Ο.Ε." με την οποία η Εταιρεία έχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα, δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία.

 

  • Οι συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των ιστότοπων (ενδεικτικά Lavipharm, Existanze, κλπ.), μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο λογισμικό και στους ιστότοπους, όμως έχουν δεσμευτεί για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών προς την Εταιρεία και τους επιτρέπεται να τα επεξεργάζονται και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω.

 

  • Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS) που είναι υπεύθυνες για την κάθε παράδοση παραγγελιών, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (1) καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη, (3) σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών και (7) δεδομένα αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη, για τις αποστολές παραγγελιών που αφορούν την κάθε μία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας προς τον Πελάτη. Επίσης μπορεί να έχουν μερική πρόσβαση σε δεδομένα (5) που ανταλλάσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του BestPharmacy.gr, αν αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση της κάθε αποστολής που έχουν αναλάβει.

 

  • Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Πελάτη (π.χ. αποστολή μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων και SMS), όπως ενδεικτικά email providers (Google, Sendgrid, Sendinblue, Mailchimp), SMS providers, τηλεφωνικοί πάροχοι (ΟΤΕ, Forthnet, Vodafone, Yuboto, Viva) και υπηρεσίες social media / messaging (Google, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsup, Viber, κλπ.), μέσω των οποίων το BestPharmacy.gr αλληλεπιδρά με τον Πελάτη, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα (1 - 8), εφόσον το περιεχόμενο των μηνυμάτων προς τον Πελάτη μπορεί να περιέχει κάποιες από αυτές τις πληροφορίες. Προϋπόθεση για αυτό είναι η δέσμευση των επικοινωνιακών παρόχων για το απόρρητο των μηνυμάτων και επικοινωνιών που διέρχεται από το δίκτυό τους, σύμφωνα με τη εκάστοτε νομοθεσία.

 

  • Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες, Paypal, κλπ.) επιλέγονται από τον Πελάτη για την πληρωμή των υπηρεσιών προς την Εταιρεία και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (1) καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη, (2) επικοινωνίας, (3) σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών, (4) πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών, καθώς και μερική πρόσβαση σε κάποια δεδομένα (5) που ανταλλάσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του BestPharmacy.gr, αν αυτό είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τον ελέγχο των πληρωμών, καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ.).

 

  • Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. E-satisfaction, Skroutz, Bestprice.gr, Google Maps κλπ.) έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο των δεδομένων (2) επικοινωνίας και (5) που ανταλλάσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του BestPharmacy.gr.

 

  • Στα δεδομένα (6) προσπέλασης και χρήσης του διακομιστή και του ιστότοπου του BestPharmacy.gr έχει πρόσβαση το προσωπικό και οι συνεργάτες του BestPharmacy.gr.
   Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας ανήκουν στο BestPharmacy.gr και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους παροχείς υπηρεσιών analytics (Google analytics, Cloudflare, Facebook κλπ.) οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων αυτών. Το BestPharmacy.gr παρέχει ενημέρωση στους προμηθευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρείες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

 

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 


Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων

 

Το BestPharmacy.gr ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει ή να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν ο Πελάτης / Χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, πρέπει να γνωρίζει ότι αποχωρεί από τους ιστότοπους του BestPharmacy.gr και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που παρέχει δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Σε αυτή την περίπωτη πρέπει να διαβάσει τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων για να μάθει πώς συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του.

 


Διατήρηση δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελατη που περιγράφονται παραπάνω διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση της απόδοσης των υπηρεσιών του BestPharmacy.gr, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, για την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από τη συλλογή των δεδομένων, εκτός αν τα δεδομένα αφορούν συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Τα δεδομένα καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη, επικοινωνίας, σύμβασης υπηρεσιών και ιστορικού υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης διατηρεί λογαριασμό στο BestPharmacy.gr.
 • Τα δεδομένα ταυτοποίησης Πελάτη, επικοινωνίας, σύμβασης υπηρεσιών, ιστορικού υπηρεσιών και πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών διατηρούνται για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο δεν είναι μικρότερο των πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους. Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως.
 • Εάν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο πρόβλημα σχετικά με τον λογαριασμό του Πελάτη ή εκκρεμότητα στην συμβατική ή συναλλακτική σχέση με αυτόν, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα ή η εκκρεμότητα.
 • Εάν είναι αναγκαίο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της Εταιρείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.) ή άλλων παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που αφορούν την Εταιρεία, τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών.
 • Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας που δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα Πελατών, μπορεί να διατηρηθούν για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας, όπως π.χ. την προσαρμογή και την βελτίωση των ιστότοπων και των υπηρεσιών του BestPharmacy.gr.

 


Δικαιώματα και Επιλογές Πελατών / Χρηστών για τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ (GDPR) δίνει στους πολίτες ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, το BestPharmacy.gr παρέχει στους Πελάτες / Χρήστες του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία όπως και την προέλευσή τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα περιορισμού – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.
 • Δικαίωμα διαγραφής – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.
 • Δικαίωμα εναντίωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή/και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο BestPharmacy.gr:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο [email protected] ή στο [email protected].
 • Τηλεφωνικώς στους αριθμούς +30 281 810 8100 ή +30 2810 20 10 20.
 • Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του BestPharmacy.gr, ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

 

Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων:

 • Η ικανοποίηση των αιτημάτων περιορισμού, διαγραφής και εναντίωσης, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών του BestPharmacy.gr ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως με την Εταιρεία, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από άλλη πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.
 • Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω στις απαντήσεις "Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;".
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 • Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

 Υποχρεώσεις Πελατών / Χρηστών

 

Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους Χρήστες ή Πελάτες του BestPharmacy.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων, δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην χρήση των υπηρεσιών του BestPharmacy.gr, ούτε να επισκεφθεί τους ιστότοπούς της και ούτε να παρέχει δεδομένα ή στοιχεία προς την Εταιρεία.

Ο Πελάτης/Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι τα οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία που υποβάλλει στο BestPharmacy.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν υποχρεούται να ενημερώνει το BestPharmacy.gr ώστε τα δεδομένα αυτά να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.

Ο Πελάτης/Χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάποια μέτρα προσωπικής ασφάλειας, όπως λ.χ το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος του BestPharmacy.gr. Το BestPharmacy.gr συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τακτικά το password τους, να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, και να μην αποκαλύπτουν τον κωδικό τους σε τρίτους.

Τα εγγεγραμμένα μέλη του BestPharmacy.gr παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους, και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το BestPharmacy.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το BestPharmacy.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Τέλος, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μη ασφαλή μέσα πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

 Cookies

 

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο BestPharmacy.gr χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης περιηγείται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον για το BestPharmacy.gr να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες όπως ενδικτικά: σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, κατάσταση και ιστορικό παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη διαμέσου του διαδικτύου του έτσι ώστε να προσφερθούν υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Στις ρυθμίσεις του browser ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμποδίσει τον browser τους από το να δέχεται νέα cookies ή να ερωτάται κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό του δίσκο. Παρ’ όλα αυτά ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως αν επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες υπηρεσίες του BestPharmacy.gr.

Σημείωση: Τρίτα μέρη, διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser των Πελατών / Χρηστών. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

 Ασφάλεια του BestPharmacy.gr και Προστασία Απορρήτου

 

Το BestPharmacy.gr δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών του και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων τους χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της Εταιρείας δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές, καθώς επίσης και ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το BestPharmacy.gr εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας, που περιλαμάνουν τα παρακάτω:

 1. Τεχνολογία κρυπτογράφησης των ευαίσθητων δεδομένων που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου από τους διακομιστές (servers) στον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης των διευθύνσεων διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στα πρωτόκολλα SSL (Secure Sockets Layer) και TLS (Transport Layer Security) που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και χρηματικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, καθώς κάνουν κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου.
 2. Ισχυρή ασφάλεια στους server της Εταιρείας, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 3. Αποθήκευση των κωδικών των εγγεγραμμένων Πελατών σε κρυπτογράφημένη μορφή.
 4. Κρυπτογράφηση των αντιγράφων ασφαλείας που αποθηκεύονται σε εξωτερικά συστήματα με ισχυρό αλγόριθμό και κλειδί.

Τρόπος επικοινωνίας

Ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική απορρήτου μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με το BestPharmacy.gr και την Εταιρεία, είτε μέσω email στο [email protected] ή στο [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του BestPharmacy.gr.


*Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Το BestPharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής και ενημέρωσης της Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του.

Όταν γίνονται σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα παρέχεται εμφανή ειδοποίηση όπως αρμόζει στις περιστάσεις, π.χ. με εμφανή κοινοποίηση εντός του ιστότοπου ή με την αποστολή email πριν ή μετά τις αλλαγές. Οι χρήστες / Πελάτες πρέπει να φροντίσουν για την ενημέρωσή τους διαβάζοντας την ειδοποίηση.